https://www.brandbuffet.in.th/

Real time supply chain visibility

คือการติดตามและการจัดการข้อมูลของสินค้าแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการติดตามสถานะในการขนส่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมกระบวนการทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง และยังช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Shippeo, ฝรั่งเศส หนึ่งในกลุ่มบริษัท Startup ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าตัวเอง

ที่มา www.shippeo.com

ที่มา www.bulllogistics.co.th
www.shippeo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *